top of page

春節點燈祈福

每年春節至元宵節,點亮九大行星燈式陣圖,為大家消災、解厄、補運、求財福, 並做個人年冲月煞的改制,祈求新的一年平安順利。

107年必生宮52
107年必生宮54
107年必生宮58
107年必生宮57
107年必生宮55
107年必生宮56
107年必生宮59
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4337
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4058
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4018
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4015
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4074
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4075
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4079
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4081
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4333
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4334
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4339
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4342
慈天必生宮春節點燈祈福祭改補運4345
107年必生宮86
107年必生宮85
107年必生宮92
107年必生宮89
107年必生宮90
107年必生宮88
107年必生宮87
bottom of page